Kamus

Kamus (daripada bahasa Arab: قاموس, qamus) ialah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan, asal (etimologi)

Jenis-jenis kamus

Berdasarkan penggunaan bahasa

Kamus boleh ditulis dalam satu atau lebih daripada satu bahasa. Dengan itu kamus boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu:

 • Kamus Ekabahasa
  Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata (entri) yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbezaan yang jelas dengan kamus dwibahasa kerana penyusunan dibuat berasaskan pembuktian data korpus. Hal ini bermaksud takrifan makna ke atas kata-kata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandungi kata-kata berkenaan. Contoh bagi kamus ekabahasa ialah Kamus Dewan.
 • Kamus Dwibahasa
  Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya: Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu;Melayu-Inggeris)
 • Kamus Aneka Bahasa
  Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan tiga bahasa atau lebih. Misalnya, kata-kata bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina secara serentak. Contoh bagi kamus aneka bahasa ialah Kamus Melayu-Cina-Inggeris Pelangi susunan Yuen Boon Chan pada tahun 2004.

Berdasarkan saiz

Kamus Dewan

Kamus boleh muncul dalam pelbagai saiz. Hal ini adalah kerana kamus diterbitkan dengan tujuan memenuhi keperluan golongan tertentu. Contohnya, golongan pelajar sekolah memerlukan kamus bersaiz kecil untuk memudahkan mereka mambawa kamus ke sekolah. Secara umumnya kamus boleh dibahagi kepada 3 jenis saiz:

 • Kamus Mini
  Pada zaman sekarang[bila?] sebenarnya susah untuk menjumpai kamus ini.[perlu rujukan] Ia juga dikenali sebagai kamus saku kerana ia sekecil-kecil dapat disimpan di dalam saku. Tebalnya kurang daripada 2 cm.
 • Kamus Kecil
  Kamus bersaiz kecil yang biasa dijumpai.[perlu rujukan] Ia merupakan kamus yang mudah dibawa. Contoh kamus ini ialah Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu;Melayu-Inggeris)
 • Kamus Besar
  Kamus ini memuatkan segala

  Kamus istimewa merujuk kepada kamus yang mempunyai fungsi yang khusus.

  Contohnya:

  • Kamus istilah
   Entri dalam kamus ini adalah terdiri daripada istilah khusus bagi bidang tertentu. Fungsinya adalah untuk kegunaan ilmiah. Contohnya ialah Kamus Istilah Fiqh
  • Kamus Etimologi
   Kamus yang menerangkan asal usul sesuatu perkataan dan maksud asalnya.
  • Kamus tesaurus (perkataan seerti)
   Kamus yang menerangkan maksud sesuatu perkataan dengan memberikan kata-kata seerti sahaja. Kamus ini adalah untuk membantu para penulis bagi mempelbagaikan penggunaan diksi. Contohnya, Kamus Seerti Bahasa Melayu PTS
  • Kamus peribahasa/simpulan bahasa
   Kamus yang menerangkan maksud sesuatu peribahasa/simpulan bahasa. Selain daripada digunakan sebagai rujukan, kamus ini juga sesuai untuk dibaca dengan tujuan keseronokan.
  • Kamus Kata Nama Khas
   Kamus yang hanya menyimpan kata nama khas seperti nama tempat, nama tokoh, dan juga nama bagi institusi. Tujuannya adalah untuk menyediakan rujukan bagi nama-nama ini.
  • Kamus Terjemahan
   Kamus yang menyedia kata seerti bahasa asing untuk satu bahasa sasaran. Kegunaannya adalah untuk membantu para penterjemah.

  Cara penyusunan kamus

  Penyusunan kamus merupakan satu kerja yang berat. Biasanya ia dilakukan secara berpasukan. Secara umumnya penyusunan kamus akan melalui prosedur seperti di bawah.

  1. Perancangan
  2. Pembinaan data korpus
  3. Pengisihan dan pengabjadan data
  4. Pengolahan data
  5. Pemerian makna

  Perancangan

  Pada peringkat ini, penyusun kamus harus menentukan perkara seperti di bawah:

  • Tujuan penyusunan kamus
  • Pendekatan kerja

  Selepas itu, penyusun kamus akan mula mengumpul bahan-bahan yang diperlukan seperti pasukan penyusunnya, modal, komputer dan peralatan yang lain.

  Pembinaan data korpus

  Hanya kata-kata yang pernah digunakan oleh masyarakat akan dimasukkan ke dalam kamus. Maka dengan itu, pasukan penyusun kamus akan membaca sejumlah karya untuk mendapatkan kata-kata kutipan yang akan dimasukkan ke dalam kamus nanti. Kata-kata ini akan dirakamkan ke dalam kad, satu kata satu kad, dan kad-kad ini disusun mengikut urutan abjad. Semua kata-kata yang pernah muncul dan terbaca dalam akan dirakam. Perkejaan ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi pada zaman sekarang ia banyak dibantu oleh komputer.

  Pengisihan dan pengabjadan data

  Prosedur ini merupakan satu kemestian. Setiap kata yang telah dirakam akan disusun menurut abjad. Sekiranya tidak, maka data-data ialah sesuatu yang tidak berguna kerana untuk mencari sesuatu perkataan dalam keadaan ini adalah tidak mungkin.

  Secara manual, kerja ini boleh dilakukan dengan merakamkan kata-kata kutipan di dalam kad, satu kata satu kad, supaya kata-kata ini boleh dialih dan disusun dalam urutan. Selepas itu kad-kad ini akan disimpan dalam katalog.

  Pengolahan data

  Setelah kata-kata sudah dikumpul dan siap diabjadkan, maka data ini harus dianalisis. Pada peringkat ini penyusun kamus akan mengklasifikasikan kata-kata ini kepada:

  • Kata-kata yang lewah
  • Kata-kata baru
  • Kata-kata neologisme (Kata-kata baru yang jarang diguna pakai)
  • Kata-kata yang mengalami perubahan makna

  Selepas itu, penyusun kamus akan membuangkan kata-kata yang lewah, mendokumentasikan kata-kata neologisme, dan seterusnya mengambil kata-kata baru dan kata-kata yang mengalami perubahan makna ke peringkat "pemerian makna"

  Pemberian makna

  Pemberian makna bermaksud menjelaskan makna sesuatu perkataan. Pemberian makna boleh dilakukan dengan menggunakan ilmu semantik dan pragmatik. Penyusun kamus boleh menggunakan pelbagai bahan rujukan seperti kamus yang sedia ada, daftar istilah dan sebagainya untuk mencari maksud sesuatu perkataan.

  Sejarah

  Tradisi perkamusan merupakan satu tradisi yang lama dalam sejarah umat manusia. Usaha menyusun kamus seawal-awal boleh dikesan pada abab ke-7 SM di Mesopotamia. Pada abad ke-2M, kamus yang lengkap sudah pun diterbitkan oleh manusia. Contohnya, di negara China pada zaman Dinasti Han, telah muncul sebuah kamus besar yang berjudul 说文解字(Perbincangan Kata-kata). Kamus ini merupakan sebuah kamus yang lengkap dan masih berfungsi sehingga hari ini. Huraian mengenai sejarah perkamusan bahasa Melayu adalah seperti di bawah:

  Petikan

  Peringkat awal (1403-1800)

  Tradisi perkamusan Melayu boleh dikesan seawal-awal pada zaman Kesultanan Melaka. Kamus Melayu yang terawal merupakan sebuah kamus yang berupa daftar kata Melayu-Tionghua. Secara umumnya, perkamusan Melayu pada peringkat ini mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:

  • Penyusun yang terdiri daripada orang bukan Melayu.
  • Kamus yang dihasilkan berupa Daftar Kata dan Dwibahasa.
  • Disiplin Leksikrografi yang longgar.

  Keadaan ini berlaku kerana orang bukan Melayu didesak oleh keperluan komunikasi dengan orang tempatan dalam perdagangan. Maka dengan itu orang bukan Melayu telah mengusahakan "Kamus Melayu-Asing" bagi memenuhi keperluan diri mereka. Selain daripada keperluan perdagangan, penyusunan kamus ini juga didorong oleh pendakwahan agama Kristian. Contoh-contoh kamus (daftar kata) yang dapat dikesan pada zaman ini adalah seperti di bawah:

  • Spraeck ende woordboek, Inde Malaeysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabishe ende Turesche woorden (Kamus Melayu-MadagasKar; Arab-Turki) susunan Frederick de Houtman tahun 1603.
  • Ductch Malay-Malay Dictionary susunan Peter Floris tahun 1604.
  • ''Vocabularium ofte woortboeknaer order vanden Alphapet in`t Duystsch-Maleysch ende Maleysche Duytsch (Buku Perbendaharaan Kata-kata Melayu-Belanda dan Belanda-Melayu) susunan Caspar Wilt ens dan Sebastianus Danckaerts tahun 1623. Kamus Melayu – Itali oleh Antonio Pigafetta pada suku pertama abad ke-16.[1]

  Selain contoh-contoh di atas, terdapat banyak lagi Kamus dwibahasa yang dihasilkan pada zaman itu.

  Peringkat perkembangan (1800-1950)

  Pada peringkat ini terdapat banyak kemajuan dalam perkamusan Melayu. Hal ini adalah disebabkan oleh munculnya beberapa penyusun Kamus yang bersungguh-sungguh dan profesional sama ada daripada golongan Inggeris dan juga tempatan. Tokoh-tokoh perkamusan pada zaman ini adalah seperti di bawah:

  • Kamus Melayu – Inggeris oleh Thomas Bowry pada awal abad ke-18
  • Masrden
   Pertama kali menggunakan kaedah saintifik untuk menyusun kamus. Hasilnya ialah A Dictionary of Malay Langguge pada tahun 1812
  • R.J. Wilkinson (1901, 1908, 1932)[2]
  • W.G. Shellabear (1902, 1916)
  • R.O Winstedt
   Seorang sarjana Inggeris yang produktif yang telah menyusun banyak kamus. (1913)
  • Muhammad Idris Abdul Raof Al-Marbawi
   Seorang penyusun kamus yang menyusun Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu pada tahun 1931. Kamus ini telah berjaya memenuhi keperluan Masyarakat Melayu dalam bidang agama. Kamus ini telah mendapat sambutan yang hangat dan telah diulang cetak sebanyak 24 kali.

  Peringkat kematangan (1950~)

  Selepas tahun 1950, telah muncul beberapa kamus besar dan juga institusi-institusi formal yang berusaha menyusun kamus seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Pusat Bahasa Indonesia. Era ini ditandai dengan kemunculun Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadaminta pada tahun 1951 yang telah menyimpan 20 ribu entri. Selain itu, terdapat juga beberapa Kamus Besar muncul pada zaman yang sama.

  Perkamusan pada peringkat ini telah diterap dengan tujuan yang baharu iaitu pembentukan kamus normatif yang mengetengahkan penggunaan bahasa yang "betul".

  Rujukan

  • Ibrahim bin Ahmad. 2002. Perkamusan Melayu:Suatu Pengenalan. Kuala Lumupur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Lihat juga