Carita Bangka merujuk kepada dokumen mengenai keadaan di Bangka. Manuskrip ini didapati dari Muntok, Bangka. Teks Carita Bangka dihimpunkan oleh Temenggung Kerta Negara di Bangka pada tahun 1861. Wieringa menyedari bahawa bentuk himpunan pertama ini, ditulis dalam skrip latin dan bukannya jawi, memiliki index, dan ejaan perkataan Belanda dalam gaya Belanda, mencadangkan bahawa teks ini mungkin telah dikumpulkan menurut gesaan pegawai belanda, atau sekurang-kurangnya sebagai tindak balas pada keadaan koloni.

Tek dihimpun oleh Temenggung Kerta Negara bermula sebegini dalam manuskrip A (Wieringa p.9):

Olih Toemoenggong Kerta Negara jang bertanda di bawah ini di dalam tjerita asal kedjadian Poelo Bangka dan dari mana orang of [sic] manoesia jang ada di dalam itoe Poelo serta lainlain hal jang soeda djadi serta. Soeda dihimpoenkan dengan masingmasing ampoenja tjerita serta di ambil sadja sedikit sedikit maksoednja dengan pendik jang bagimana terseboet di bawah ini adanja.

Manuskrip ini terdiri daripada 21,335 perkataan. Terdapat beberapa versi manuskrip ini, antaranya adalah:-

  • A — Or.68, KITLV, Leiden, dated 1861, in roman script.
  • B — Cod.Or. 2285, Leiden University Library, dated 1879.
  • C — [the manuscript text of Wieringa’s edition, described above]
  • E — H. 1198, KITLV, Leiden, dated ? ±1940, roman typescript.

Rujukan

  • E.P. Wieringa, Carita Bangka, Het verhaal van Bangka, Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Ocianië, Rijksuniversiteit te Leiden, 1900. Semaian 2.
  • 67, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden.

Pautan luar


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z